© 2005 Nederlands Normalisatie-instituut

Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC)
Normcommissie NEC 64 "Installatievoorschriften, lage spanning"

© 1996, 1997, 2000, 2003, 2005 Nederlands Normalisatie-instituut
Vlinderweg 6, Postbus 5059, 2600 GB Delft
Telefoon (015) 2 690 390, Fax (015) 2 690 190

Alle rechten voorbehouden. / All rights reserved.

Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van het Nederlands Normalisatie-instituut niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, microfilm, opslag in computerbestanden of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op gehele of gedeeltelijke bewerking.

Gebruik in een netwerkomgeving is alleen toegestaan na afsluiten van een licentieovereenkomst met het Nederlands Normalisatie-instituut.

Het Nederlands Normalisatie-instituut is met uitsluiting van ieder ander gerechtigd de door derden verschuldigde vergoedingen voor verveelvoudiging te innen en/of daartoe in en buiten rechte op te treden, voor zover deze bevoegdheid niet is overgedragen c.q. rechtens toekomt aan de Stichting Reprorecht.

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen fouten en onvolledigheden niet geheel worden uitgesloten. Het Nederlands Normalisatie-instituut en/of de leden van de commissies aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid, ook niet voor directe of indirecte schade, ontstaan door of verband houdende met toepassing van door het Nederlands Normalisatie-instituut gepubliceerde uitgaven.

Apart from exceptions provided by the law, nothing from this publication may be duplicated and/or published by means of photocopy, microfilm, storage in computer files or otherwise, which also applies to full or partial processing, without the written consent of the Netherlands Standardization Institute.

Use in a network is only permitted when a supplementary license agreement for use in a network with the Netherlands Standardization Institute has been concluded.

The Netherlands Standardization Institute shall, with the exclusion of any other beneficiary, collect payments owed by third parties for duplication and/or act in and out of law, where this authority is not transferred or falls by right to the Reproduction Rights Foundation.

Although the utmost care has been taken with publication, errors and ommissions cannot be entirely excluded. The Netherlands Standardization Institute and/or members of the committees therefore accept no liability, not even for direct or indirect damage, occuring due to or in relation with the application of publications issued by the Netherlands Standardization Institute.